Hà Phong sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2022 của Ban thường vụ Thành uỷ Hạ Long; đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 23/11/2022 phường Hà Phong tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Thành uỷ Hạ Long; đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 23/11/2022 phường Hà Phong tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Thành uỷ Hạ Long; đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023.