Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 241-KH/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2022 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 05 chỉ tiêu (Có biểu thống kê vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết kèm theo).

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36, Luật cán bộ, công chức năm 2008 và điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm hoặc tải về từ trang thông tin điện tử https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bantochuc);

(2) Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ, quyết định kết nạp đảng viên… theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.
Đối với các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài (không thuộc diện cử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) phải được dịch ra tiếng Việt và có giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(3) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

(404 phong bì có dán tem, ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022
(trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 73 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

* Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại 01 cơ quan. Thí sinh đăng ký dự tuyển 02 vị trí việc làm hoặc 02 (hai) cơ quan trở lên, sẽ bị loại hồ sơ dự tuyển.

5. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thông qua hình thức thi tuyển. Thi tuyển công chức được thực hiện qua 02 vòng thi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực cần tuyển; hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực; thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm; thời gian thi 30 phút.

+ Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ đối với các trường hợp sau:

(1) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

(2) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

(3) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

* Kết quả thi vòng 1: Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định này. Không thực hiện chấm phúc khảo đối với vòng thi này.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

* Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 01/2023.

- Địa điểm: Tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tại địa chỉ https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bantochuc).

Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số điện thoại 080.33187.

(Nguồn báo Quảng Ninh)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 95